diensten

Terugvordering van de buitenlandse btw voor de in de EU gevestigde bedrijven

Naast de wijzigingen in de regelgeving per 01-01-2010 (enkel voor de 27 lidstaten) zal ook de procedure om de btw terug te vorderen, veranderen voor bedrijven gevestigd in de EU. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Dit laatste zal gerealiseerd worden, immers de Lidstaat is rente verschuldigd als er te laat wordt uitbetaald. Voor wat betreft de vereenvoudiging is het maar de vraag of deze bewerkstelligd zal worden:

Bent u voornemens de btw zelf terug te vragen, of doet u dat reeds zelf vragen wij u stil te staan bij het volgende:

 • Vordert u alle terug te vorderen buitenlandse btw met succes terug?
 • Vindt u het een tijdrovende activiteit en had u deze tijd aan andere belangrijke zaken kunnen besteden?
 • Maakt u bezwaar tegen een afwijzende beschikking?
 • Weet u of de btw terecht in rekening is gebracht en vraagt u indien dit niet het geval is nieuwe nota’s (zonder btw of met btw verlegd) aan uw leveranciers?

Kennis omtrent de procedures en of btw teruggevorderd kan worden blijft daarom essentieel om de verzoeken tot teruggave van de btw met succes in te dienen. VDFR VAT Management is op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van de buitenlandse btw. Daarnaast heeft VDFR VAT Management regelmatig contact met alle diverse belastingdiensten. Ook zorgt VDFR VAT Management voor juiste facturen indien de btw niet in rekening gebracht had mogen worden.

Tenslotte heeft VDFR VAT Management regelmatig contact met de diverse belastingdiensten om de voortgang van de dossiers te bewaken.

De volgende documenten zijn nodig om een aanvraag succesvol te kunnen indienen:

 • Getekende opdrachtbevestiging
 • Originele facturen
 • Getekende volmacht (per land)

Terugvordering van de buitenlandse btw voor buiten de EU gevestigde bedrijven

Voor bedrijven welke zijn gevestigd buiten de EU zal er op het gebied van de procedure weinig veranderen. De papieren aanvraag zal nog steeds voor 30e juni (met uitzondering van UK: 31e december) van het volgende kalenderjaar ingediend moeten worden. Daarnaast geldt voor bepaalde landen waar een teruggaaf verzoek wordt gedaan, dat de aanvragen alleen ingediend kunnen worden door een in dat land gevestigd persoon of bedrijf, zoals onder andere in Frankrijk.

Bent u voornemens de btw zelf terug te vragen of doet u dat reeds zelf dan vragen wij u stil te staan bij het volgende:

 • Vordert u alle terug te vorderen buitenlandse btw met succes terug?
 • Vindt u het een tijdrovende activiteit en had u deze tijd aan andere belangrijke zaken kunnen besteden?
 • Maakt u bezwaar tegen een afwijzende beschikking?
 • Weet u of de btw terecht in rekening is gebracht en vraagt u indien dit niet het geval is nieuwe nota’s zonder btw aan uw leveranciers?

Kennis omtrent de procedures en of btw teruggevorderd kan worden blijft essentieel om de verzoeken tot teruggave met succes in te dienen. VDFR VAT Management is op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van de buitenlandse btw. Daarnaast heeft VDFR VAT Management regelmatig contact met alle diverse belastingdiensten. Ook zorgt VDFR VAT Management voor juiste facturen indien de btw niet in rekening gebracht had mogen worden.

De volgende documenten zijn nodig om een aanvraag succesvol te kunnen indienen:

 • Getekende opdrachtbevestiging
 • Originele facturen
 • Getekende volmacht en aanvraagformulier (per land)
 • Bewijs van het lokale belastingkantoor dat het bedrijf als onderneming staat ingeschreven
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Omschrijving van de in het land van teruggave gedane activiteiten

Fiscale vertegenwoordiging

De btw-ondernemer (EU lidstaat) die in een ander land (EU lidstaat) dan het land van vestiging btw verschuldigd is kan een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen. De enige uitzondering hierop is Bulgarije. In Bulgarije is er in geval van belaste prestaties altijd sprake van een verplichte fiscaal vertegenwoordiger. Voor btw-ondernemers gevestigd buiten de EU is in bijna alle EU landen een fiscaal vertegenwoordiger verplicht. Voor wat betreft Nederland is deze verplichting beperkt tot de volgende situaties:

 • Indien er sprake is van afstandsverkopen
 • Activiteiten met betrekking tot een btw-entrepot (verplichte fiscaal vertegenwoordiger ook voor btw-ondernemers van binnen de EU)

Daarnaast kunnen buitenlandse ondernemers door het aanwijzen van een fiscaal vertegenwoordiger gebruik maken van bepaalde faciliteiten zoals de toepassing van een specifiek nultarief of de verleggingsregeling met betrekking tot de invoer van goederen.

Registratie en aangiften in alle Europese landen

In het geval er in een ander land dan het land van vestiging een met btw belaste prestatie wordt verricht, kan er sprake zijn van een verplichting zich te registreren voor het doen van btw-aangifte. Hierbij valt onder andere te denken aan de volgende situaties:

 • Het verrichten van diensten met betrekking tot in het buitenland gelegen onroerend goed. Dit heeft betrekking op onder andere makelaars die in het buitenland bemiddelen voor particulieren
 • In het geval de verleggingregeling niet van toepassing is
 • Indien de onderneming verkoopt in het buitenland
 • Indien er goederen in het buitenland worden opgeslagen

VDFR VAT Management beschikt over een jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van het doen van btw-aangifte in het buitenland.

Btw-Scan

Een btw-scan brengt de mogelijkheden en risico’s op het gebied van de btw van uw bedrijf of instelling in kaart. Aan de hand hiervan wordt een advies uitgebracht. Indien nodig worden problemen en onzekerheden in overleg met de belastingdienst uit de weg genomen.

Nationaal en internationaal btw-advies

De huidige nationale en internationale btw-wetgeving wordt door velen als zeer complex en onoverzichtelijk ervaren. Het zich niet houden aan de wettelijke verplichtingen kan tot vervelende financiële gevolgen leiden. VDFR VAT Management kan u adviseren hoe u zich op de voor u meest efficiënte wijze aan deze regelgeving kunt conformeren. Hierbij zijn onder andere van belang de volgende zaken:

 • Moet u zich in een ander Europees land voor de btw laten registreren?
 • Moet de huidige wijze van facturatie worden aangepast als gevolg van het in werking treden van de Europese Dienstenrichtlijn?
 • Wordt er door uw cliënten juist gefactureerd?
 • Is onze administratie op juiste wijze aangepast?
 • Is de aan u in rekening gebrachte btw terecht en juist gefactureerd?
 • Wordt alle buitenlandse btw op de juiste wijze teruggevorderd?
 • Importeert u met grote regelmaat en betaald u import-btw, dan kan de vraag worden gesteld of deze btw wordt teruggevorderd en of er een vergunning kan worden aangevraagd om deze btw te verleggen.
Op al dit soort vragen kan VDFR VAT Management u middels een heldere rapportage antwoord geven. Ook deze werkzaamheden worden verricht tegen een vooraf afgesproken transparant tarief. Heeft u problemen op het gebied van de nationale btw verwijzen wij u graag naar Van Driel Fruijtier btw-specialisten (www.vandrielfruijtier.nl)

Btw-trainingen en presentaties

VDFR VAT Management heeft een jarenlange ervaring op terrein van btw-trainingen en btw presentaties. De trainingen en/of presentaties worden op maat gemaakt. Of het nu de vraag is of de administratie op de juiste wijze is ingericht of de vraag of de facturen voldoen aan de nieuwe dienstenrichtlijn, VDFR VAT Management heeft voor iedere vraag of probleem een op uw onderneming toegesneden presentatie en/of training. Deze werkzaamheden worden verricht tegen een vooraf afgesproken transparant tarief.

Terugvordering accijnzen in België, Frankrijk, Spanje, Italië en Slovenië

In België, Frankrijk, Spanje, Italië en Slovenië bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van de in dieselprijs opgenomen accijnzen terug te vorderen. Het bedrag dat kan worden teruggevorderd is afhankelijk van de periode en verschilt per land. Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u altijd contact met ons opnemen om na te gaan welke besparing er voor u mogelijk is.